ComEnter & RC

Empreses comunitàries i ciutadania responsable per a dones i joves

2020-1-IT02-KA204-079192

Descripció del projecte

Les zones marginals, a diferència de les zones densament poblades, s’estan despoblant lentament. A mesura que la competència empresarial es redueix en aquestes zones, molts joves i dones no poden accedir-hi. En aquests territoris hi ha una manca de capacitat de participació en la vida col·lectiva i, per tant, també competències reduïdes en l’àmbit de la participació.

Les empreses comunitàries són entitats socioeconòmiques que es basen en la producció de beneficis per a les comunitats de referència a través de la participació dels ciutadans en la planificació, producció, finançament i explotació de les activitats.

El projecte va dirigit als joves i les dones que viuen en zones marginals i que desitgen una major integració social i laboral des d’una perspectiva de l’autoocupació. Gràcies al projecte, serà possible augmentar la participació i la capacitat empresarial dels grups destinataris en el sector de les empreses comunitàries. A llarg termini, el projecte podrà contribuir a l’enfortiment del creixement sostenible a la UE en les zones internes, mitjançant el creixement de les empreses col·lectives, que portarà a la plena aplicació de les polítiques antidiscriminatòries.

Objectius

Donar suport a l’adquisició dels coneixements necessaris per a combatre la despoblació i l’empobriment de les zones marginals mitjançant la posada en marxa d’empreses comunitàries.

Productes del projecte

  • Formulari inicial del projecte: aquest producte es concebrà com un model de desenvolupament de competències i d’acompanyament actiu, tenint com objectiu als joves i les dones que tenen la intenció de crear una empresa comunitària. Inclourà una eina d’autoavaluació de les aptituds, una formació per millorar les aptituds empresarials i relacionals necessàries per al desenvolupament de les empreses comunitàries i, finalment, un pla de negocis per a la fase de posada en marxa.
  • Portal de desenvolupament d’empreses comunitàries. Serà una eina online accessible i gratuïta que permetrà implementar i utilitzar les eines esmentades en el punt anterior.

Socis

Mag Verona – Cooperativa sociale (Coordinador) https://magverona.it – Itàlia

Associazione NET – http://www.associazionenet.it – Itàlia

Solution NGO – França

SSL – Searchlighter Services Ltd – Regne Unit

Associaciao Check-In – Portugal

Domspain – www.domspain.es – Espanya

Uni-Ruse “Angel Kanchev” University – https://www.uni-ruse.bg/en – Bulgària